Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO - artbookstore.pl

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep internetowy ART BOOKSTORE, dostępny pod adresem URL: artbookstore.pl jest własnością spółki ART BOOKSTORE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Piękna 1A (00-477 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372209, REGON: 142708559, NIP: 5272643559, o kapitale zakładowym w wysokości 750.000,00 złotych.
 2. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego ART BOOKSTORE stanowi integralną część umów sprzedaży towarów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego ART BOOKSTORE, zbiór zasad i warunków korzystania ze Sklepu internetowego ART BOOKSTORE oraz dokument informujący o polityce ochrony danych osobowych Sklepu Internetowego ART BOOKSTORE.
 • 2. DEFINICJE

Pojęcia używane w Regulaminie Sklepu Internetowego ART BOOKSTORE, oznaczają:

1) Regulamin – Regulamin Sklepu Internetowego ART BOOKSTORE.

2) Cena Przedmiotu - oznacza cenę brutto (zawierającą podatek VAT) Przedmiotu.

3) Sklep – sklep internetowy ART BOOKSTORE, dostępny jest pod adresem URL: artbookstore.pl

4) ART BOOKSTORE – właściciel i administrator Sklepu – spółka ART BOOKSTORE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

5) Dostawca – podmiot, który w zakresie własnego przedsiębiorstwa transportuje nabyte w Sklepie Przedmioty,

6) Konto Kupującego - oznacza indywidualny dla każdego Kupującego panel, uruchomiony i prowadzony na jego rzecz przez ART BOOKSTORE, po dokonaniu przez Kupującego rejestracji w Sklepie.

7) Kupujący – konsument albo Przedsiębiorca, użytkownik Sklepu, który podejmuje czynności zmierzające do kupna lub już kupił w sklepie jeden lub więcej Przedmiotów.

8) Przedsiębiorca – Kupujący, nie będący konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 j.t. z późn. zm.)

9) Konsument – osoba fizyczna, określona w art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

10) Przedmiot - każdy towar oferowany w Sklepie.

11) Zakup - oznacza zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Desą, jako sprzedającym oraz Kupującym, jako nabywcą, który złożył zamówienie na Przedmiot w Sklepie i je opłacił. Zakup dokonywany jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość.

 • 3. REJESTRACJA W SKLEPIE KUPUJĄCEGO
 1. Kupujący w celu dokonywania Zakupów w Sklepie zobowiązany jest dokonać rejestracji w celu otrzymania Konta Kupującego.
 2. Kupującym może zostać osoba fizyczna posiadająca zdolność do dokonywania czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może korzystać ze Sklepu pod warunkiem dokonania rejestracji za wcześniejszym uzyskaniem zgody przedstawiciela ustawowego.
 3. Rejestracji można dokonać wyłącznie poprzez urządzenie mające dostęp do sieci Internet i jednocześnie posiadając aktywny adres poczty elektronicznej. Do dokonania rejestracji konieczne jest również korzystanie z przeglądarek internetowych: (Internet Explorer 8 i nowsze, Google Chrome 15 i nowsze, Mozilla Firefox 7 i nowsze, Opera 11 i nowsze) obsługująca CSS i JavaScript.
 4. Rejestracji można dokonać poprzez wypełnienie stosownego formularza dostępnego w Sklepie lub poprzez podanie stosownych danych przy pierwszym Zakupie w Sklepie.
 5. Po prawidłowym wypełnieniu formularza lub po poprawnym podaniu stosownych danych przy pierwszym Zakupie w Sklepie, ART BOOKSTORE wysyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej link aktywacyjny Konta Kupującego. Konto Kupującego zostaje zarejestrowane po potwierdzeniu woli jego założenia poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego zamieszczonego w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Kupującego.
 6. Rejestracja w Sklepie i korzystanie ze Sklepu są równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 7. Dokonując rejestracji, Kupujący oświadcza, że wszelkie podane przez niego dane są prawdziwe, a w razie zmiany tych danych zobowiązuje się do ich niezwłocznej aktualizacji za pomocą Konta Kupującego.
 8. W przypadku Przedsiębiorców, do rejestracji Konta Kupującego konieczne jest wskazanie osób upoważnionych do reprezentacji Przedsiębiorcy, a także złożenie oświadczenia o tym, że rejestracja została dokonana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Przedsiębiorcy.
 9. Dokonując rejestracji, Kupujący zobowiązuje się do zachowania w poufności hasła dostępu do Konta Kupującego i nie udostępniania tego hasła osobom trzecim.
 10. ART BOOKSTORE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane dostępem do Konta Kupującego przez osobę nieuprawnioną, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej ART BOOKSTORE.
 11. ART BOOKSTORE nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych podczas rejestracji Konta Kupującego albo szkód spowodowanych brakiem aktualizacji danych przez Kupującego.
 12. Do zarejestrowania Konta Kupującego, konieczne jest podanie następujących danych:

1) przez Kupujących, będących Konsumentami:

 1. a) imię i nazwisko,
 2. b) adres do doręczeń,
 3. c) adres poczty elektronicznej,
 4. d) numer telefonu,

2) przez Kupujących, będących Przedsiębiorcami,

 1. a) danych wymienionych w pkt. 1, oraz,
 2. b) numer NIP,
 3. c) adres siedziby albo adres głównego miejsca wykonywania działalności,
 4. d) imię, nazwisko oraz funkcja osoby upoważnionej do reprezentacji Przedsiębiorcy.
 5. Kupujący, będący Konsumentami, mają również możliwość rejestracji w Sklepie, poprzez wskazanie danych własnego aktywnego konta indywidualnego na portalu społecznościowym Facebook. Powyższa rejestracja następuje wskutek podania przez Kupującego indywidualnego loginu i hasła do konta na portalu Facebook. Do niniejszego sposobu rejestracji odpowiednie zastosowanie mają postanowienia § 3. Dokonanie rejestracji poprzez Facebook jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na import wszystkich danych o profilu Kupującego na tym portalu do Konta Kupującego w Sklepie.
 • 4. ZASADY ZAKUPÓW
 1. Składanie zamówień

1) Składanie zamówień odbywa się poprzez dodanie Przedmiotu przez Kupującego do koszyka, a następnie wybór formy dostawy i formy płatności, potwierdzenie adresu dostawy oraz rozpoczęcie opłacenia zamówienia na stronie “Zamówienie” poprzez kliknięcie guzika “Kupuję i Płacę”. Z tą chwilą dochodzi do złożenia zamówienia.

2) Kupujący nie będzie w stanie złożyć zamówienia dopóki nie wprowadzi swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, określonych w § 3. ust. 12 Regulaminu do formularza dostępnego na stronie “Zamówienie” zawierającej informacje o dokonywanym zamówieniu.

3) Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Kupującego. Po dokonaniu zapłaty przez Kupującego, płatność za zamówienie otrzymuje status “Zakończona” i dochodzi do Zakupu.

4) Regulamin jest integralną częścią każdej umowy sprzedaży Przedmiotów  (Zakupu) zawieranej poprzez Sklep. Treść umowy sprzedaży oraz Regulaminu jest sporządzona w języku polskim oraz angielskim. Do celów wykładni postanowień umowy sprzedaży oraz Regulaminu zastosowanie ma wyłącznie ich polska wersja językowa.

 1. Zapłaty za Zakupione Przedmioty można dokonać:

1) e-przelewem,

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A

2) kartą kredytową,

Visa Visa Electron MasterCard MasterCard Electronic Maestro

 

 1. Zasady płatności dokonywanych sposobami wymienionymi w ust. 2, są uregulowane poprzez odpowiednich dostawców usług płatniczych.
 2. Za dzień dokonania płatności, uznaje się dzień wpływu środków na wskazany rachunek bankowy ART BOOKSTORE.
 3. Ceny Przedmiotów.

1) Ceny Przedmiotów stanowią informację jawną, podaną do publicznej wiadomości.

2) Ceny Przedmiotów wyrażone są w polskich złotych .

 1. Koszty wysyłki.

1) Koszty wysyłki są ustalane przez Sklep, oddzielnie dla każdego Przedmiotu.

2) Koszty wysyłki pokrywa Kupujący.

3) Koszty wysyłki, w formie przesyłki kurierskiej lub pocztowej, naliczane są automatycznie w momencie przejścia użytkownika do kasy na stronie “Zamówienie”, oddzielnie dla każdego z Przedmiotów.

 1. Wysyłka Zakupionych Przedmiotów

1) Przesyłki z zamówionymi Przedmiotami są wysyłane przez ART BOOKSTORE za pośrednictwem Dostawcy na adres podany przez Kupującego.

2) W razie przesłania Przedmiotu na adres Kupującego za pośrednictwem Dostawcy, Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy.

3) Jeżeli Przedmiot ma zostać przesłany przez ART BOOKSTORE, Kupującemu będącemu Konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu przechodzi na Kupującego z chwilą jego wydania Kupującemu. Jeżeli ART BOOKSTORE nie miała wpływu na wybór Dostawcy przez Kupującego, za wydanie Przedmiotu uważa się jego powierzenie przez ART BOOKSTORE Dostawcy,

4) Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu, przechodzi na Kupującego w momencie wydania Przedmiotu Dostawcy.

5) Jeżeli istnieje możliwość odbioru osobistego Przedmiotu oferowanego w Sklepie, Kupujący dokonujący wyboru odbioru osobistego, zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo o możliwym miejscu i terminie dokonania odbioru Przedmiotu.

6) Zmiana adresu korespondencyjnego przez Kupującego nie powoduje zmiany adresu wysyłki dla zamówień złożonych przed dokonaniem tej zmiany. Zamówienia te zostaną wysłane na adres podany w trakcie ich składania.

7) Po zaksięgowaniu wpłaty za Zakup, ART BOOKSTORE powinna wysłać zamawiane Przedmiot albo Przedmioty w ciągu 2 dni roboczych chyba, że Kupujący został poinformowany o późniejszym terminie wydania Przedmiotu.

8) Jeżeli ART BOOKSTORE nie zastrzegła inaczej, Przedmiot powinien zostać wydany Kupującemu w terminie 30 dni od daty zaksięgowania wpłaty za Zakup. W razie opóźnienia ART BOOKSTORE, Kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania Przedmiotu, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

 • 5. ODSTĄPIENIE OD ZAKUPU I RĘKOJMIA ZA WADY PRZEDMIOTÓW
 1. Odstąpienie od Zakupu przez Kupujących, będących Konsumentami.

1) Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 683 j.t.), Kupujący będący Konsumentem, może w terminie 14 dni od daty wydania Przedmiotu odstąpić od Zakupu bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu Przedmiotu.

2) Kupujący będący Konsumentem, może odstąpić od Zakupu i dokonać zwrotu Przedmiotu poprzez wypełnienie znajdującego się w Koncie Użytkownika formularza zwrotu.

3) Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, zwrotowi nie podlega Przedmiot nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego, będącego Konsumentem lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

4) Zwracany Przedmiot powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, nie noszący śladów korzystania z niego przez Kupującego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Przedmiotu.

5) Kupujący będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Przedmiotu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tego Przedmiotu.

6) Kupujący będący Konsumentem, zobowiązany jest odesłać zwracany Przedmiot na adres wskazany przez ART BOOKSTORE do dokonywania zwrotów, najpóźniej w terminie do 14 dni od daty odstąpienia przez niego od umowy kupna-sprzedaży.

7) Za zwrócony Przedmiot, Kupujący będący Konsumentem, otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty (Cenę Przedmiotu i ewentualny koszt wysyłki do Kupującego). Zwrot wpłaconej kwoty jest dokonywany na rachunek bankowy wskazywany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od Zakupu, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez ART BOOKSTORE oświadczenia o odstąpieniu od zakupu. Kupujący, akceptując Regulamin, niniejszym zgadza się na otrzymanie zwrotu wpłaconej kwoty na wskazany przez siebie rachunek bankowy. ART BOOKSTORE zastrzega, że może wstrzymać się ze zwrotem wpłaconej kwoty do chwili otrzymania Przedmiotu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8) Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Przedmiotu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie w stosunku do danego Przedmiotu, to ART BOOKSTORE nie jest zobowiązana do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 1. Rękojmia za wady Przedmiotów.

1) Kupujący może zgłosić reklamację Przedmiotu, który okazał się wadliwy, domagając się nieodpłatnej naprawy lub obniżenia ceny albo odstępując od Zakupu. Z uwagi na charakter oferowanych Przedmiotów, reklamacji podlegają jedynie wady Przedmiotu nie przedstawione w opisie lub na zdjęciach oferty danego Przedmiotu.

2) Kupujący może zgłosić reklamację Przedmiotu, który jest niezgodny z opisem lub zdjęciami w ofercie danego Przedmiotu, domagając się obniżenia ceny, wymiany Przedmiotu albo odstąpić od Zakupu. ART BOOKSTORE zastrzega, że ze względu na charakter niektórych oferowanych w Sklepie przedmiotów, wymiana może okazać się niemożliwa.

3) W celu dokonania reklamacji Przedmiotu, Kupujący wysyła zgłoszenie reklamacji poprzez Konto Użytkownika wypełniając znajdujący się tam formularz reklamacji, zamieszczając zdjęcia Przedmiotu wskazujące na jego wady lub odmienność z opisem.

4) Jeżeli w ocenie ART BOOKSTORE, zdjęcia dołączone do formularza reklamacji nie są wystarczające do uwzględnienia reklamacji, a ta, w danej sytuacji wymaga dodatkowej oceny eksperta, Kupujący dostarczy reklamowany Przedmiot na adres wskazany przez ART BOOKSTORE.

5) Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca, ART BOOKSTORE nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za Zakupione Przedmioty.

 1. Reklamacja przesyłki.

1) Kupujący może zgłosić reklamację Przedmiotu wynikającą z niedostarczenia przesyłki zawierającej zamawiany Przedmiot. Reklamację można zgłosić nie wcześniej niż 14 dni od daty wysłania zamówienia.

2) W celu dokonania reklamacji braku przesyłki, Kupujący wysyła stosowne zgłoszenie poprzez Konto Użytkownika wypełniając znajdujący się tam formularz reklamacji.

3) Jeżeli Dostawca uzna zgłoszoną reklamację tzn. potwierdzi zaginięcie przesyłki, to Kupujący otrzyma zwrot wpłaconej kwoty (wartość Przedmiotu oraz koszt wysyłki do Kupującego).

 1. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

1) Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

2) Kupujący będący Konsumentem posiada m.in. poniższe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Zakupu.

b)Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedającym.

 1. c) Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • 6. KARTY PODARUNKOWE I KODY RABATOWE
 1. Do zakupów dokonywanych przy użyciu kart podarunkowych i kodów rabatowych odpowiednie zastosowanie mają regulacje zawarte w § 4 i § 5, z uwzględnieniem zmian określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Zakup kart podarunkowych

1) Jeżeli Kupujący stwierdzi, że przy Zakupie karty podarunkowej podał nieprawdziwe lub błędne dane, powinien on niezwłocznie powiadomić o tym ART BOOKSTORE; w takim wypadku ART BOOKSTORE dokona ich korekty, chyba że stwierdzi, że zachodzą wymagające wyjaśnienia wątpliwości (w takim wypadku korekta danych zostanie dokonana po ich wyjaśnieniu)

2) Karta podarunkowa może mieć postać fizyczną lub elektroniczną. Jeżeli karta podarunkowa ma postać elektroniczną, ART BOOKSTORE zobowiązuje się przesłać ją na adres poczty elektronicznej Kupującego w terminie dwóch dni roboczych od chwili dokonania zapłaty przez Kupującego  ceny podanej w Sklepie dla wybranej przez Kupującego Karty Podarunkowej

3) Jeżeli Kupujący, będący Konsumentem wykorzystał kartę podarunkową, nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od Zakupu, określone w § 5 ust. 1 pkt. 1.

4) W przypadku skutecznego odstąpienia od Zakupu karty podarunkowej automatycznie traci ona ważność.

 1. Korzystanie z kart podarunkowych

1) Każda karta podarunkowa zawiera wskazanie jej wartości nominalnej oraz termin ważności oraz ciąg znaków alfanumerycznych umożliwiających skorzystanie z karty przy Zakupie.

2) Ilekroć w Zakupie przewidziano obowiązek Kupującego, polegający na zapłacie Ceny Całkowitej Kupujący może wykonać go w części odpowiadającej wartości nominalnej karty podarunkowej poprzez wpisanie kodu umieszczonego na karcie podarunkowej w przeznaczonym do tego miejscu w ramach Sklepu.

4) Karta podarunkowa może być wykorzystana przez Kupującego najpóźniej w ostatnim dniu oznaczonego w jej opisie terminu ważności.

5) Karta podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę.

6) Zakup Przedmiotu o cenie niższej niż ta wartość nominalna karty podarunkowej, wykorzystanej do jego Zakupu, nie uprawnia Kupującego do otrzymania zwrotu różnicy w gotówce lub otrzymania kolejnego kodu rabatowego.

7) Jeżeli dojdzie do skutecznego odstąpienia od Zakupu, w ramach którego płatność Ceny Całkowitej za Przedmiot została dokonana przy wykorzystaniu karty podarunkowej, Kupującemu przysługuje zwrot karty podarunkowej o wartości nominalnej odpowiadającej Cenie Całkowitej uiszczonej przez niego za pomocą karty Podarunkowej.

8) Jeżeli dojdzie do skutecznego odstąpienia od Zakupu, w ramach którego część Ceny Całkowitej za Przedmiot została dokonana przy wykorzystaniu karty podarunkowej, a pozostała część została dopłacona w gotówce, Kupującemu przysługuje zwrot karty podarunkowej o tej samej wartości nominalnej, co karta podarunkowa wykorzystana do Zakupu, a pozostała należna kwota zostanie zwrócona zgodnie z postanowieniami § 5.

 1. Kody rabatowe

1) Kod rabatowy uprawnia Kupującego do otrzymania rabatu na Przedmioty oferowane w Sklepie.

2) Kod rabatowy może dotyczyć tylko wybranych przedmiotów. Rodzaj rabatu będzie określony w otrzymanym przez Kupującego opisie kodu rabatowego.

3) Kupujący mogą otrzymać kody rabatowe w drodze wiadomości e-mail

4) Kod rabatowy stanowi ciąg znaków alfanumerycznych, których wpisanie w przeznaczonym do tego miejscu Sklepu umożliwia Kupującemu uzyskanie rabatu. Wraz z kodem rabatowym Kupujący otrzyma informacje o jego wartości (nominalnej lub procentowej), terminie ważności a także o warunkach, jakie muszą zostać spełnione, aby ten Kod Rabatowy mógł być wykorzystany (takie jak na przykład minimalna Cena Całkowita lub liczba przedmiotów w koszyku),o ile takie warunki mają zastosowanie.

5) Kod rabatowy może być wykorzystany przez Kupującego najpóźniej w ostatnim dniu oznaczonego w jego opisie terminu ważności.

6) Kod rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę.

7) Kod rabatowy może być wykorzystany jednorazowo, chyba że z treści wiadomości przesłanej wraz z Kodem Rabatowym wynika, że można skorzystać z niego więcej niż jeden raz.

8) Kody rabatowe nie podlegają kumulacji.

9) Skorzystanie z kodu rabatowego polega na wpisaniu go przez Kupującego w odpowiedniej rubryce w Sklepie przy dokonywaniu Zakupu.

10) Kod rabatowy może mieć wartość procentową lub kwotową. Skorzystanie z kodu rabatowego o wartości procentowej prowadzi do obniżenia Ceny Przedmiotu o odsetek odpowiadający tej wartości, a skorzystanie z kodu rabatowego o wartości kwotowej prowadzi do obniżenia Ceny Całkowitej o kwotę odpowiadającą jego wartości.

11) Jeżeli kod rabatowy ma wartość kwotową, skorzystanie z niego w celu zakupu Przedmiotu o cenie niższej niż ta wartość nie uprawnia Kupującego do otrzymania zwrotu różnicy lub otrzymania kolejnego kodu rabatowego.

12) Jeżeli kod rabatowy może dotyczyć tylko wybranych Przedmiotów, Kupujący zostanie o tym poinformowany przy otrzymywaniu kodu.

13) Jeżeli Kupujący skutecznie odstąpi od Zakupu, do zawarcia którego doszło przy użyciu kodów rabatowych, rozliczeniu podlega kwota zapłacona przez Kupującego.

 • 7. OTRZYMYWANIE OFERT DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie od ART BOOKSTORE informacji handlowej drogą elektroniczną.
 2. Po wyrażeniu zgody na otrzymywanie od ART BOOKSTORE ofert drogą elektroniczną, Kupujący będzie otrzymywał cyklicznie na adres poczty elektronicznej podanej przy rejestracji w Sklepie, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o ofertach lub usługach dostępnych w Sklepie.
 3. Oferta wysyłana drogą elektroniczną, oprócz ofert wskazanych w ust.2 zawierać będzie w szczególności: informację o nadawcy oraz jego adresy elektroniczne, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z otrzymywania ofert drogą elektroniczną.
 4. Oprócz Kupujących, ofertę drogą elektroniczną może otrzymywać każda osoba, która w Sklepie wyraziła zgodę na otrzymywanie ofert drogą elektroniczną oraz podała swój adres poczty elektronicznej. Odwiedzający Serwis, poprzez wypełnienie formularza subskrypcji udostępnionego w Sklepie wyraża zgodę na otrzymywanie ofert drogą elektroniczną. Po wypełnieniu formularza, osoba taka otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu, potwierdzenie od ART BOOKSTORE.
 5. Przez wyrażenie zgody na otrzymywanie ofert drogą elektroniczną Kupujący oraz osoba, o której mowa w ust. 4 zawierają z ART BOOKSTORE umowę o świadczenie usługi wysyłania informacji handlowej drogą elektroniczną.
 6. Jeżeli Kupujący oraz osoba, o której mowa w ust. 4 wyrażą zgodę na otrzymywanie od podmiotów powiązanych kapitałowo z ART BOOKSTORE informacji handlowej drogą elektroniczną, do usług świadczonych drogą elektroniczną przez te podmioty, zastosowanie mają postanowienia ust. 1 do 5.
 • 8. PLIKI COOKIES
 1. Sklep korzysta z plików Cookies („ciasteczka”). Są to pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na urządzeniu Kupującego, zawierające m.in. nazwę strony internetowej, czas ich przechowywania, unikalny numer.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację osobową Kupującego. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 3. Pliki cookies w Sklepie wykorzystywane są do uwierzytelniania zalogowanego Kupującego, wyświetlania spersonalizowanej zawartości serwisu Kupującego, do celów statystycznych i na potrzeby serwisów Facebook (przycisk “lubię to” i publikacja treści w serwisie Facebook) i Pinterest (przycisk “Pin” i publikacja treści w serwisie Pinterest).
 4. Preferencje dotyczące cookies można skonfigurować w ustawieniach przeglądarki internetowej używanej przez Kupującego.
 5. Korzystając ze Sklepu, Kupujący wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
 6. Usunięcie plików Cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem Sklepu i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności Sklepu.
 • 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Kupujący ma prawo do usunięcia Konta Kupującego w Serwisie w dowolnym momencie. W tym celu Kupujący powinien przesłać stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania w Sklepie.
 3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez jego pobranie ze Sklepu, a następnie wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych .
 4. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie w Sklepie wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu przez okres, co najmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Kupujący posiadający Konto Kupującego zostaną dodatkowo powiadomieni poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej informacji o zmianie Regulaminu.
 5. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Kupujący posiadający Konto Kupującego, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli Kupujący w terminie określonym w zdaniu poprzednim nie zawiadomi ART BOOKSTORE y o braku akceptacji zmian w Regulaminie, poczytuje się to za akceptację tych zmian.
 6. Regulamin i Zakupy podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny oraz przepisy innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych, właściwych dla danego stosunku prawnego.
 8. Wszelkie spory powstałe w związku z funkcjonowaniem Sklepu oraz Zakupami, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby ART BOOKSTORE.

Załączniki:

Regulamin newslettera

Polityka prywatności

Rezygnacja ze zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl